Magunkról

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodák keret programjában foglaltakkal összhangban, a helyi nevelési programunk elkészítésénél, a keresztyén világkép kialakítását, a keresztyén erkölcs megalapozását, a Bibliai integrációt tartottuk szem előtt. A hittan oktatás, és az a tény hogy az egész napot áthatja ez a légkör, a gyermekek pozitív személyiségének kialakítását segítheti elő.

Az óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek ismerjék meg a teremtő Isten csodálatos műveit, találjanak rá az útra, mely az Úr Jézushoz vezet. Alakuljon ki bennük a helyes önértékelés, és értékrend, bontakozzék ki, a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség. Alakuljon ki a gyermekekben a természet iránti pozitív érzelmi kötődés, a környezettudatos magatartás, hogy majd egyéni, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, komplex képesség fejlesztéssel, a lassú és folyamatos átmenet biztosításával alkalmassá váljanak az iskolába való beilleszkedésre.

Azon a kicsiny szigeten, ahol a gyermekek az óvodában élnek sok szeretettel, szakértelemmel szeretnénk elültetni bennük azt a magot, amely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja őket a társadalomnak. Célunk, hogy hasznos, értéknövelő állampolgárokat neveljünk, hogy az ismeretek és az egyéniségük által helyt tudjanak állni a világban az ellőttük álló feladatokban.

Hitre segíteni őket, annyit jelent, életre segíteni. Az óvodai nevelés célját más formában, sajátos légkörben, az érzelmekre is hatva valósítjuk meg, ahol kihangsúlyozódik a hit, a szeretet, a hála, a béke. Az óvodás korú gyermekek életében az a legfontosabb, hogy szeretetet kapjanak, és biztonságban érezzék magukat nem csak a családban, hanem a nevelési intézményben is. Ez a családokkal való inkluzív együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra építve, érhető el, ezért nyitottság és őszintéség megtartása mellett pozitív példa adására nevelünk, és közben testi, szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük.
El kell fogadni a különbözőségeket, az egyéniség már jelentkező csiráit, és nem szabad ezeket lenyesve, uniformizálni. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének, a szabad játék elsődlegességének biztosítását tekintjük.